Archive for the ‘Wordpress’ Category

WP-T-Wap – Tạo trang wap dễ dàng từ blog WordPress của bạn

Lang thang trên mạng để tìm cách cách tạo trang wap từ blog WordPress và mình nhận thấy hầu như không có một bài viết nào có hướng dẫn cụ thể để tạo trang wap từ blog WordPress.

Vấn đề hiển thị PageNavi trong theme WordPress

Plugin PageNavi của WordPress rất hay, nó cho phép bạn chia trang hiển thị cho những bài viết trên trang chủ của blog. Nhiều theme WordPress khi bạn cài đạt xong sẽ tích hợp sẵn Pagnavi trên trang chủ, nhưng đa số theme không tích hợp và bạn phải tự làm điều đó. Bạn có [...]

Return top